Kjøring og parkering

I Orebakken borettslag settes fotgjengeren i fokus. Spesielt de lekende barna. Vi ønsker minst mulig ferdsel med motorkjøretøyer. Inne på boområdet er derfor kun strengt nødvendig kjøring tillatt. På borettslagets område har fører av motorkjøretøy full vikeplikt for all annen ferdsel og all kjøring skal skje i gangfart. Bestemmelsene for kjøring og parkering gjelder også for mopeder og motorsykler. Overtredelse av kjøre- og parkeringsbestemmelsene kan medføre kontrollavgift.

Det er styret som er ansvarlig for håndhevelse av kjøre- og parkeringsbestemmelsene på borettslagets område iht husordensreglenes §6, samt bestemme praksis ut over dette. Den daglige kontrollen har styret delegert til parkeringsselskap.

 

Trafikksituasjonen

Vi har registrert at det er relativt mye bil-, motorsykkel- og mopedkjøring på boområdet for tiden. Hastigheten er også til tider alt for høy. Alle har vi av og til behov for å kjøre tunge gjenstander frem til oppgangen, men utover dette skal bilen parkeres utenfor boområdet. Den nattlige trafikken er selvsagt også plagsom. Det er mange som har soverom som vender ut mot inngangspartiene. Når man slipper å høre på bilkjøring, biler som står på tomgang, bildører som smeller etc. sover man så mye bedre.

Med mindre kjøring på boområdet blir det så mye triveligere bomiljø for alle – ikke minst for det økende antall barn som bor her!

Parkering på boområdet

Parkering inne på boområdet er kun tillatt i inntil 30 minutter ved nødvendig av- eller pålessing. Ved søknad vedlagt legeerklæring kan særskilt parkeringstillatelse utstedes. Gjester med offentlig handikapskilt har anledning til å parkere på borettslagets boområde. Hvis parkering utover 30 minutter er nødvendig (ved inn- og utflytting, parkering for håndverkere og lignende) skal en godt synlig lapp legges i frontruten med opplysninger om navn på andelseier samt hvorfor bilen står inne på boområdet.

I helt spesielle situasjoner kan styret gi en midlertidig/kortvarig parkeringstillatelse som legges i frontruten. Trenger du dette kontakt vaktmester i vaktmesters kontortid eller på styrevakt i styrets kontortid. Denne tillatelsen må hentes på forhånd.

 

Gebyr

Parkering utover gjeldende regler vil bli ilagt en kontrollavgift.

 

Gjesteparkering

Borettslaget har 57 unummererte parkeringsplasser for gjester. Gjesteparkeringen kan likevel benyttes av beboerne fra kl. 22:00 til kl. 18:00 alle dager. Det er lov å parkere maks 3 døgn uavhengig av om kjøretøyet er flyttet/benyttet i mellomtiden. Parkering over 3 døgn kun mot parkeringstillatelse som kan fåes fra driftsansvarlig.
Gjesteparkeringen gjelder ikke for beboere i Landingsveien 1-54 og Hovseterveien, og naboer med registrert adresse Landingsvn. 16-50, Hovsetervn. 96-102, Hovsetervn. 86-88, 92-94 og 104.
I tidsrommet man-fre 7.30-10 og 15-17 gjelder ikke dette, da har disse adressene også tillatelse til å parkere.

Ansatte ved Voksen skole kan benytte gjesteparkering ca kl 0830-1600 mot å legge frem ”Parkeringsbevis for Voksen Skole”.

 

Utleieparkering

Borettslaget har 70 utendørs parkeringsplasser som kan leies av beboere. Søknad om parkeringsplass rettes til styret. Parkeringsplass leies ut for ett år av gangen. Årlig avgift fastsettes av styret og innbetales forskuddsvis. Leieavgift for ubenyttet tid refunderes ikke.

Reglene for utleieplassene er som følger:

  • Beboere uten parkeringsplass i parkeringshuset har fortrinnsrett til plass.
  • Beboere som disponerer mer enn en bil prioriteres ved tildeling av plass.
  • Ingen kan leie mer enn en plass dersom det er venteliste.
  • Hvis det fortsatt er ledige parkeringsplasser kan borettslagets øvrige beboere leie plass etter ”først til mølla” prinsippet.
  • Plassen er forbeholdt personbiler og små varebiler. Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer, lastebiler, trailere og lignende kan, etter godkjenning av styret, plasseres på de nummererte utleieplassene i en kortere periode.
  • Fremleie eller overdragelse av plassen er ikke tillatt.

Uvedkommende biler taues bort. Ta kontakt med styret. Ved eventuell borttauing må leietaker selv møte frem for å peke ut bilen som skal fjernes foruten å fremvise legitimasjon og gyldig kvittering for betalt leieperiode av plassen.

Dersom leietaker ikke overholder leieavtalen, herunder betalingsfristen for leieavgiften, opphører leieavtalen straks og utleieplassen tilfaller borettslaget uten kompensasjon. I tilfelle fortsatt parkering blir kjøretøyet tauet bort for eiers regning og risiko.

 

Moped- og motorsykkel parkering

Vi har reservert tre plasser på gjesteparkeringen til moped- og MC parkering. Plassene som er reservert ligger nærmest rundkjøringen. De er skiltet og det er fysisk avsperring mot bilparkeringen. Den fysiske avsperringen er mobil og vil kunne bli flyttet alt avhengig av hvor mange som benytter seg av tilbudet. Om vinteren vil den fysiske avsperringen bli fjernet helt, slik at biler kan parkere der. På generalforsamlingen 2005 ble Husordensreglene presisert slik at ordet ”bil” ble erstattet med ”motorkjøretøy”. Mopeder og motorsykler skal således ikke parkeres på indre område, herunder i sykkelskurene. Kontrollavgift kan bli ilagt. Både beboere og gjester kan benytte moped- og MC plassene.

 

Bilvask, dekkskifte og støvsuging av bil på boområdet

Vi ønsker alle minst mulig trafikk inne på boområdet. Vi må derfor be om at dekkskift, bilvask og støvsuging av bilen etc. gjøres utenfor boområdet. Bruk gjerne snuplassen ved parkeringshuset eller de gode fasilitetene som flere bensinstasjoner har i området rundt oss.
Tilbake