Bomiljøutvalg og blokkrepresentanter

Blokkrepresentanter For LandingsvnOppgangTlf. privat
Behov for ny blokkrepresentant - kontakt styret for å melde interesse56-60
Behov for ny blokkrepresentant - kontakt styret for å melde interesse66-72
Ivan Falsen74 – 787841249581
40092590
Ida Trangen
Aslaug Laurantsen
808090231970
90059636
Liv Kjær
Hilde Lukkassen
828298452053
91809621
Behov for ny blokkrepresentant - kontakt styret for å melde interesse84
Tor Taule
Petter Bjørgund
868692482006
93018051
Målfrid Hage
Karin Elisabeth Eden
88-9290
88
91327332
99307868
Mina M. Braaten94-989845811381
Solveig Øyri100-10610045264770
Robert Strand
Atle Stai
110-114114
112
90872199
99096456
Behov for ny blokkrepresentant - kontakt styret for å melde interesse116-120
Anne Schei
Ingrid Brede Waller
122-126124
124
92094555
40872940
Marit Oliver Storeng128-13212899630992
Even Strete134-138136
93480605
AktivitetsutvalgetLandingsvn.Tlf. privat
Kristin Skinnarland96
Linda Rydningen11095286715
Cathrine Tanbo126
Linda Rørvik
8697072085

Sammensetning og valg

Bomiljøutvalget består av 1-2 blokkrepresentanter fra hver lavblokk og 1-2 fra hver oppgang i høyblokkene. Funksjonstiden er minst 1 år. Valg på blokkrepresentant skjer i henholdsvis blokkmøte og oppgangsmøte. Bomiljøutvalgets leder skal være medlem eller varamedlem av borettslagets styre.

Formål

Bomiljøutvalget skal være et ”idé-forum” og arbeidsutvalg for bedring av trivsel og bomiljø i borettslaget. Styret skal holdes løpende orientert om utvalgets arbeid, herunder forslag til tiltak, kostnadsvurderinger, ønsket prioritering etc. Tiltak skal være mest mulig samordnet og enhetlig utformet for hele borettslaget. Før det innhentes konkurrerende pristilbud skal tiltaket godkjennes av styret. Arbeid eller tjenester skal bestilles av styret som har økonomiansvaret. Styret kan sette rammer for utvalgets virksomhet.

Bomiljøutvalgets representanter er tillitsvalgte for beboerne i sine respektive blokker/oppganger og kontaktledd mellom disse og styret. Styret skal holde representantene informert om saker og planer under behandling, særlig slike som angår den enkelte blokk og dens nærmiljø.

Naboklager er ikke blokkrepresentantenes ansvar. Disse behandles av styret.

Oppgaver

  • Medvirke til et godt miljø og naboskap i blokken.
  • Holde blokk/oppgangsmøte minst 2 ganger per år for å informere beboerne om aktuelle saker i borettslaget og motta eventuelle forslag og ønsker fra beboerne, for eksempel om tiltak for trivsel og bedring av bomiljøet, herunder utforming av uteområdet m.m.
  • Føre referat fra ovennevnte møter med kopi til alle beboerne
  • Informere styret om saker behandlet i møtene (kopi av møtereferat)
  • Delta i bomiljøutvalgets møter og arbeid og fremlegge blokkens/oppgangens forslag og ønsker
  • Ønske nye beboere i blokken velkommen
  • Bistå styret i organisering og gjennomføring av dugnader (for eksempel Rusken-aksjonen), vedlikeholdsarbeider, beplantning og stell av vekster i uteområdet m.m.
  • Melde fra til vaktmesteren eller styret om feil eller mangler ved bygninger eller utomhusanlegg
  • Informere styret ved uorden i fellesrom
  • Melde mangler ved trappevask og kvartalsvis vask av kjellerganger til styret

 

Tilbake