Oppsummering etter styremøte 12. mars

Oppsummering etter styremøte 12. mars

29. mars 2019 07:09

Driftsrapport
Daglig leder orienterte styret om pågående driftsoppgaver og prosjekter.
Hovedoppgaven den siste tiden har vært å innhente og vurdere ulike tilbud og løsninger.
Våre ansatte opplever også at antallet henvendelser er økende og svært mange av henvendelsene er av en slik art at vi som beboere enten kan finne løsning eller ikke skape problemet i utgangspunktet. Mer om dette vil bli omhandlet i et eget skriv.
Fordi borettslaget har problemer med leverandør av datatjenester er det også mye ekstraarbeid i forbindelse med oppfølging av nøkkelbrikker og bruk og fakturering av utleierom og trimrom. Ved fakturering av lading og parkering viser det seg også til stadighet at beboere som flytter, ikke sier opp avtaler som igjen fører til mye merarbeid for Wenche.
Oppfølging etter beboermøtet
Det dukket opp et spørsmål i beboermøtet rundt håndtering av lekkasjesaker. Prosedyren for hvordan dette behandles er beskrevet her: http://www.orebakken.no/nyttig-info/forsikring/
I unntakstilfeller, der denne prosedyren ikke er dekkende vil styret utarbeide ytterligere prosedyre.

El- og hybridbillading
Styret fikk presentert en svært grundig redegjørelse for hva det innebærer for Orebakken å velge en leverandør av løsning for lading i parkeringshuset. Her fikk Nils-Jostein og Tor skryt for det grundige arbeidet de har gjort for å gi gode forutsetninger til styret, slik at det legges frem gode alternativer til generalforsamlingen.

TV og internett
Arbeidet med å hente inn nye tilbud til løsning for TV og bredbånd i borettslaget har ikke gitt tilfredsstillende løsninger for bytte og vi arbeider derfor videre med dette. Dermed blir det ikke en egen sak på generalforsamlingen, men vi informerer mer i prosessen.

Vaktmesterlokaler
Styret har innhentet en ekstern redegjørelse for å belyse ulike sider ved dagens situasjon rundt vår vaktmesters lokaler, samt lagerlokaler for borettslagets maskiner og utstyr. Dette vil legges til grunn for forslag til løsning som legges frem på generalforsamlingen. For å sikre at beboerne har et solid grunnlag for å ta en beslutning vil derfor ulike løsninger presenteres og begrunnes.

Generalforsamling 14. mai
Styret har mottatt noen saker fra beboere til årets generalforsamling og disse ble gjennomgått i styremøtet. I tillegg til dette vil styret legge frem egne forslag, nevnt over, samt et par endringer i vedtektene for borettslaget. Forslagene vil bli presentert sammen med øvrige sakspapirer som deles ut i månedsskiftet april/mai.

Med vennlig hilsen
Orebakken borettslag ved styret og daglig leder