Oppsummering etter styremøte 11. juni

Oppsummering etter styremøte 11. juni

24. juni 2019 18:15

Konstituering

Det nye styret er nå konstituert, etter at det ikke ble en forlengelse av generalforsamlingen.

 

Driftsrapport

  • Arbeidet med å bytte hovedtavler starter snart. Det vil komme informasjon for den enkelte blokk i postkassene med rett tidspunkt for utkobling av strøm.
  • Oppmerking av ny MC-parkering er i gang og MC’er og mopeder må derfor flyttes for å gjøre plass til av- og påstigningsplasser for å unngå stans i rundkjøringen.
  • Peters byggservice har nå gjort seg ferdige med ulike reparasjoner etter vinterskader og mindre ulike skader på blomsterkasser, plattinger og benker.
  • I forbindelse med dette arbeidet er det også avdekket at enkelte sykkelskur nå er så råtne at de ikke kan repareres, men må erstattes. Dette arbeidet vil starte etter sommerferien.

Styret ønsker å minne om og oppfordre til enda bedre bruk av hjemmesidene våre for å finne svar på ulike spørsmål, samt å rette henvendelsen til rett person. Ved at beboere selv finner svar på spørsmålene til vaktmester og daglig leder frigjøres tid til å arbeide med ulike driftsoppgaver.

 

Problemer med vann på balkongene

Drogseth er nå i en avsluttende fase med å bore drenering på de siste balkongene som har hatt problemer med stående vann etter fasaderehabiliteringen.

 

Torget

Arbeidet med oppgradering av torget fortsetter. Det er nå flere anleggsgartnere som er invitert til å utarbeide tilbud med planlagt oppstart av arbeidet så snart som mulig og antagelig i starten av august. Aktuelle anleggsgartnerfirmaer har signalisert at de vil ha kapasitet til å utføre arbeidet etter ferien. På grunn av lavere støttebeløp fra OBOS er enkelte elementer tatt ut av prosjektet. Det gjelder i hovedsak soltrappen på vestsiden av torget og fire av de seks grillboksene. Det betyr at sittegruppene, lekeplassen og grillområdet planlegges utført slik som det tidligere er presentert.

 

Grusbanen ved ballbingen/akebakken

Styret fikk spørsmål fra en beboer rundt hva som planlegges på grusbanen. Etter å ha opprettet kontakt med Bymiljøetaten har vi nå fått vite at det er søkt om etablering av en såkalt «friplass». Ettersom dette er en kommunal tomt som er regulert til idrettsformål kan Orebakken ikke nekte opprusting og har derfor kommet med våre synspunkter og ønsker om bl.a. isflate om vinteren fordi dette er noe beboere i Orebakken bruker. «Friplassen» er et nærmiljøanlegg med en blanding av fri-idrettsbane og lekeplass og vil være på størrelse med dagens grusbane.

 

Konsert med Oslofilharmonien 11. august

Som en del av Hovseterløftet foregår det nå ulike aktiviteter i vårt nærområde. 11. august kommer Oslofilharmonien til en utendørskonsert i området ved Tufteparken øverst i Hovseterdalen

 

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved styret og daglig leder