Husleiekontrakten

Husleiekontrakten gjelder ikke lenger

Ved innføring av ny borettslagslov i 2005, er ikke andelseier leietaker i leiligheten. Disse bestemmelsene ble omskrevet og innbakt i Vedtektene ved ordinær generalforsamling i 2006.

§ 1 Leieforholdet

(1) Mellom borettslag ved Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) som utleier og andelseieren som leier er det inngått kontrakt om leie av nevnte leilighet med ytre rom og rett til å nytte borettslagets fellesrom.

 

§ 2 Leieforholdets varighet

(1) Borettslaget kan ikke si opp kontrakten så lenge leieren eier (1 andelsbevis) en andel og det borettsbevis/og eller partialobligasjon som er fastsatt for vedkommende leilighet, og forøvrig svarer sine forpliktelser ifølge leiekontrakten, husleieloven, borettslagets vedtekter og generalforsamlingsvedtak samt husorden. Oppfyller ikke leieren disse forpliktelser, kan borettslagets styre forlange at leieren flytter på 1 – en ‑ måneds varsel (kfr. vedtektenes § 7). Leieren kan skriftlig si opp sitt leieforhold med 6 måneders varsel i henhold til borettslagets vedtekter.

 

§ 3 Leiesummen

(1) Det månedlige leiebeløp, (som er angitt ovenfor,) betales med tilsendt post‑ eller bankgiroblankett. Leien betales forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Borettslaget kan forandre leiens (nettoleias) størrelse med 1 måneds skriftlig varsel. Vask av oppganger og fellesrom påhviler leierne. I sentralfyrte boliger inngår brenselsutgiftene i leien (husleia.)

 

§ 4 Leilighetens overtakelse

(1) Borettslaget plikter ved leieforholdets begynnelse å stille leiligheten til rådighet i den stand som kan kreves i medhold av § 7 i denne kontrakt. Laget er ikke ansvarlig for eventuelle mangler som skyldes manglende vedlikehold fra tidligere andelseier. Enhver klage over at leilighet eller rom ved overtakelsen ikke var i lovmessig eller kontraktmessig stand må være fremsatt ovenfor utleier innen 14 dager etter overtakelsen.

(Ved første gangs utleie plikter borettslaget å stille leiligheten til rådighet for leieren til avtalt tid i ordentlig stand. Klage over at leiligheten ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må i tilfelle settes fram mot borettslaget, eventuelt mot selgeren innen 14 dager etter overtakelsen. Leieren må dessuten innen den nevnte frist gi opp hva han krever rettet. Ellers regnes forholdet for godtatt.)

 

§ 5 Leierens vedlikeholdsplikt

(1) Leieren sørger på egen kostnad for forsvarlig vedlikehold innenfor leiligheten, og i ytre rom som hører leiligheten til, når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller felles ledninger og anlegg. Til indre vedlikehold regnes all fornying av tapet og maling innenfor dører eller vinduer i leiligheten, videre all istandsetting og oppussing av leiligheten med ildsteder, radiatorer, dører, ruter, vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra leilighetens apparattavle eller sikringsboks og vannkraner. Til indre vedlikehold regnes (like ens alt vedlikehold) utskifting og vedlikehold av servanter, vannbeholdere, bad med tilbehør, klosetter med skåler, spylekasser og spyleventiler samt istandsetting og oppstaking av innvendige avløpsledninger til egen vannlås. Likeså plikter leieren å holde vedlike ledninger og innretninger som han selv har satt opp, og betale utgiftene til ovnsfeiing.

(2) For mislig omgang med vann bærer leieren ansvaret. Leieren plikter å behandle leiligheten og eiendommen med tilbørlig aktsomhet og er med omsyn til bruken av vaskerier, rengjøring av loft og trapper og andre fellesrom, samt for øvrig i alle deler pliktig til å rette seg etter de gjeldende ordensregler som sammen med borettslagets vedtekter vedtas som en del av leiekontrakten.

(3) Alt arbeid som leieren plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller ikke leieren sin vedlikeholdsplikt, eller reparerer han ikke skader som han plikter å utbedre, kan borettslaget sette leilighet i stand på leierens kostnad. Borettslaget har adgang til å foreta den inspeksjon som trengs for å kontrollere at leieren oppfyller sin vedlikeholdsplikt.

 

§ 6 Leierens bruk av leiligheten

(1) Leiligheten skal kun brukes til beboelse. Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke. I tilfelle samtykke blir gitt, kan leieren kreve at samtykke og (vilkåra) vilkårene for samtykke blir gitt skriftlig. Som framleier regnes det ikke at leieren tar opp i sin husstand sin ektefelle, sine egne eller ektefellens slektninger i rett oppstigende linje, barn, svigerbarn, barnebarn, søsken, adoptivbarn som er adoptert før fylte 21 år, eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling.

(2) (Opptak av andre personer i husstanden krever utleierens samtykke.) Samtykke kan likevel bare nektes hvis det foreligger saklig grunn. Opptak av husstandsmedlemmer kan i et hvert tilfelle nektes av styret såfremt (helserådet) helsemyndighetene finner at leiligheten er eller vil bli overbefolket. (Nye familier må, bortsett fra slektninger i rett oppstigende linje, bare tas inn for midlertidig opphold.) For tilfelle av at framleie blir tillatt, må framleieren før innflyttingen godkjennes av borettslagets styre. Framleie av enkeltrom må aldri skje til andre enn enslige personer.

(3) Leieren har ikke rett til å foreta forandringer (ved leiligheten) i den bygningsmessige konstruksjon eller andre endringer som har virkninger for andre uten styrets samtykke. Leieren må ikke uten borettslagets samtykke sette opp antenner på eiendommen. Leiligheten må ikke benyttes slik at det oppstår ubehageligheter for andre leiere og heller ikke på en slik måte at gårdens omdømme nedsettes. Leieren må ikke foreta noe som betinger forhøyelse av (assuransepremien) forsikringspremie eller andre faste avgifter for eiendommen. Leieren er ansvarlig for at gjenstander han bringer med seg inn i eller oppbevarer i leiligheten ikke er befengt med veggdyr. Jfr. husleieloven § 20.

 

§ 7 Borettslagets plikter

(1) Borettslaget plikter å sørge for at leiligheten står til rådighet for leieren i leietiden og for at bygningen med felles ledninger og anlegg er i ordentlig stand. Videre plikter borettslaget å holde vedlike alle oppganger og fellesrom. Utgiftene til elektrisk strøm og elektriske lamper i oppganger og fellesrom bæres av borettslaget. Borettslaget plikter også å sørge for at portrom, kjellere, trapper, ganger og loft er tilstrekkelig opplyst og for at port- og gårdsrom og felles loftrom og kjellerrom blir holdt rene samt å påse at ro og orden blir overholdt i eiendommen.

Vedlikehold av oppganger og fellesrom samt belysning av disse påhviler borettslaget.

 

§ 8 Leierens fraflytting

(1) Leieren må ved fraflytting levere leiligheten i vel rengjort og vedlikeholdt stand. Alle nøkler må være til stede, alle vinduer og dører i hel stand. Ildsteder, lys‑ og ringeledninger må være ubeskadiget, og hele det indre vedlikehold utført slik at ny leier kan overta leiligheten uten utgifter for borettslaget. Mangler som ikke er utbedret av leieren innen fraflyttingen kan utføres av borettslaget for den fraflyttede leiers regning.

 

§ 9 Overdragelse av boretten

(1) Leieren kan overdra leieretten sammen med borettsbeviset og/eller partialobligasjonen og andelsbevis på de vilkår og etter de regler som er fastsatt i borettslagets vedtekter.

 

§ 10 Leiens betaling, mislighold

(1) Leieren er på borettslagets forlangende pliktig til å stille godkjent selvskyldnerkausjon for leien. Leierens borettsbevis og/eller partialobligasjon (tjener borettslaget) er pantsatt til borettslaget som sikkerhet for ethvert krav ‑ så vel på leie som på vedlikehold, omkostninger og erstatninger ‑ som borettslaget måtte få på leieren. Hvis leien ikke er betalt innen 14 dager etter at leieren har mottatt skriftlig påkrav som er sendt på eller etter forfallsdag, eller flytter ikke leieren når leietiden er utløpt, kan (han kastes ut av leiligheten ved namsmyndighetene uten søksmål, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 3, nr. 9.) utleieren kreve fravikelse under tvang etter tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 tredje ledd, bokstav allmenn, dersom leien ikke blir betalt.

(2) Leieren svarer en årlig rente som bestemt for forbrukerforhold, jfr. lov av 17. des. 1976 nr. 100 § 4a. av forfalte og misligholdte leieterminer. Hvis leieren flytter som følge av (utkastelse) fravikelse eller borettslagets krav om flytting på grunn av misligholdelse, plikter han å betale leie for den gjenstående del av leietiden eller inntil ny leier i henhold til borettslagets vedtekter har overtatt leiligheten.

(3) Motkrav kan ikke settes fram av leieren ovenfor borettslagets krav på leie med mindre motkravet er erkjent av borettslaget eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

 

§ 11 Borettslagets rett til å foreta reparasjoner m.v.

(1) Borettslaget har når som helst rett til å foreta de reparasjoner, installasjoner, og den oppussing som finnes påkrevd til eiendommens forsvarlige vedlikehold. Borettslaget har også rett til å få adgang til leiligheten ved besiktigelser og takster over eiendommen.

 

§ 12 Verneting

(1) Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som utspringer av leieforholdet.

 

§ 13 Vedtekter og ordensregler

(1) Leieren erkjenner å ha mottatt (og godkjent) ett eksemplar av borettslagets vedtekter og (1 eksemplar av ordensreglene for eiendommen) husordensregler. Denne kontrakt som begge parter er kjent med og som de vedtar i alle punkter, er utferdiget i (2) 3 eksemplarer, (i det) 2 til borettslaget og 1 til leieren (beholder hvert sitt eksemplar).

 

Tilbake