Oversikt over utført vedlikehold

Bygningene og uteområdet til Orebakken har blitt jevnlig vedlikehold siden byggeåret for å forvalte våre felles verdier.. Dette er en viktig andel av borettslagets driftsbudsjett hvert år. Med hjelp fra OPAK ble det gjennomført en tilstandsvurdering av bygninger og eiendommen i 2015. Dette har dannet grunnlag for en vedlikeholdsplan for borettslaget. Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan

Under er en oversikt over gjennomført større vedlikehold de siste årene:

  • 2018                    Utskiftning av heiser i høyblokkene
  • 2017                    Vedlikeholdsspyling av avløpsrør
  • 2017                    Nytt takbelegg på parkeringshuset
  • 2017                    Nye ventilasjonsvifter på tak og rens av ventilasjonskanaler i alle oppganger/leiligheter

For en mer utfyllende liste kan man se her.