Parkering og bil

Parkering på boområdet

I Orebakken borettslag settes fotgjengeren i fokus. Spesielt de lekende barna. Vi ønsker minst mulig ferdsel med motorkjøretøyer. Inne på boområdet er derfor kun strengt nødvendig kjøring tillatt. På borettslagets område har fører av motorkjøretøy full vikeplikt for all annen ferdsel og all kjøring skal skje i gangfart. Bestemmelsene for kjøring og parkering gjelder også for mopeder og motorsykler. Overtredelse av kjøre- og parkeringsbestemmelsene kan medføre kontrollavgift.

Styret er ansvarlig for håndhevelse av kjøre- og parkeringsbestemmelsene på borettslagets område iht. husordensreglenes § 6, samt bestemme praksis ut over dette. Den daglige kontrollen har styret delegert til parkeringsselskapet Aker P-drift. Alle henvendelser vedrørende parkeringsgebyr henvises til parkeringsselskapet. Skjema for klage på ilagt avgift finner du her.

Parkering inne på boområdet er kun tillatt i inntil 30 minutter ved nødvendig av- eller pålessing. Hvis parkering utover 30 minutter er nødvendig (ved inn- og utflytting, parkering for håndverkere og lignende) skal en godt synlig lapp legges i frontruten med opplysninger om navn på andelseier samt hvorfor bilen står inne på boområdet. Gjester med offentlig handikapskilt har anledning til å parkere på borettslagets boområde. Styret kan også utstede særskilt parkeringstillatelse etter søknad hvor legeerklæring vedlegges.

I helt spesielle situasjoner kan styret gi en midlertidig/kortvarig parkeringstillatelse som legges i frontruten. Trenger du dette, kontakt daglig leder i kontortid eller på styrevakt. Denne tillatelsen må hentes på forhånd.


Gjesteparkering

Borettslaget har 55 unummererte parkeringsplasser for gjester. Gjesteparkeringen skal kun benyttes av besøkende til beboere i borettslaget. Gjesteparkeringen kan likevel benyttes av beboerne selv fra kl. 22:00 til kl. 18:00 alle dager. For gjester og besøkende er det kun lov å parkere maks 3 døgn, uavhengig av om kjøretøyet er flyttet/benyttet i mellomtiden. Ved behov for parkering utover 3 døgn, kan særskilt parkeringstillatelse utstedes etter henvendelse til daglig leder. Gjesteparkeringen kan ikke benyttes av andre som ikke er besøkende til beboere i borettslaget. Herunder kan gjesteparkeringen ikke benyttes av beboere i nærliggende område, som bl.a. Landingsveien 1-54 og Hovseterveien, og naboer med registrert adresse Landingsvn. 16-50, Hovsetervn. 96-102, Hovsetervn. 86-88, 92-94 og 104. I tidsrommet mandag-fredag kl. 7.30-10 og kl. 15-17 gjelder ikke dette i forbindelse med levering til eller henting fra barnehager som ligger i borettslaget.

Ansatte ved Voksen skole kan benytte gjesteparkering i perioden kl. 0800-1600 mot å legge frem ”Parkeringsbevis for Voksen Skole”.

Det er også etablert fem plasser med korttidsparkering for beboere og andre som har behov for parkering inntil to timer. Disse plassene er fordelt med to plasser på øverste del og tre plasser innerst på midterste del. Disse fem plassene er merket med korttidsparkering.

 

Lading av el- og hybridbiler og bruk av motorvarmer i parkeringshus

Til hver biloppstillingsplass er det montert stikkontakt til bruk for motorvarmer og foreløpig også lading av el- og hybridbiler.

El-og hybridbil kan lades i garasjen kun med skriftlig avtale med styret. Styret fastsetter en månedlig avgift til dekning av strømutgifter for ladingen. Fra 1. januar 2019 er kostnaden satt til kr. 200.- pr. måned. Av hensyn til belastning på kursene bes det om at det ikke lades to el- eller hybridbiler samtidig på samme stikkontakt. Dersom to beboere med el- eller hybridbil har plass ved siden av hverandre, bes beboere kontakte styret for vurdering om bytting av plass. All lading av elbil og bruk av motorvarmer skjer på eget ansvar.

 

Utleieparkering

Borettslaget har 65 utendørs parkeringsplasser som kan leies av beboere. Søknad om parkeringsplass rettes til styret. Parkeringsplass leies ut for ett år av gangen. Årlig avgift fastsettes av styret og innbetales forskuddsvis. Leien er pt. 300.- pr. måned og faktureres forskuddsvis hvert kvartal. Leieavgift for ubenyttet tid refunderes ikke.

Reglene for utleieplassene er som følger:

  • Beboere uten parkeringsplass i parkeringshuset har fortrinnsrett til plass.
  • Beboere som disponerer mer enn en bil prioriteres ved tildeling av plass.
  • Ingen kan leie mer enn en plass dersom det er venteliste.
  • Hvis det fortsatt er ledige parkeringsplasser kan borettslagets øvrige beboere leie plass etter ”først til mølla” prinsippet.
  • Plassen er forbeholdt personbiler og små varebiler. Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer, lastebiler, trailere og lignende kan, etter godkjenning av styret, plasseres på de nummererte utleieplassene i en kortere periode.
  • Fremleie eller overdragelse av plassen er ikke tillatt.

Uvedkommende biler taues bort. Ta kontakt med styret. Ved eventuell borttauing må leietaker selv møte frem for å peke ut bilen som skal fjernes foruten å fremvise legitimasjon og gyldig kvittering for betalt leieperiode av plassen.

Dersom leietaker ikke overholder leieavtalen, herunder betalingsfristen for leieavgiften, opphører leieavtalen straks og utleieplassen tilfaller borettslaget uten kompensasjon. I tilfelle fortsatt parkering blir kjøretøyet tauet bort for eiers regning og risiko.


Moped- og motorsykkelparkering

Nærmest rundkjøringen er det reservert parkeringsplasser til moped og motorsykler. Se skilting. Styret vurderer behovet for antall plasser gjennom året. Om vinteren gjøres plassen om til ordinær gjesteparkering for biler. Mopeder og motorsykler skal i denne perioden lagres annet egnet sted. På generalforsamlingen 2005 ble Husordensreglene presisert slik at ordet ”bil” ble erstattet med ”motorkjøretøy”. Mopeder og motorsykler skal således ikke parkeres på indre boområde, herunder i sykkelskurene. Kontrollavgift kan bli ilagt. Både beboere og gjester kan benytte moped- og MC plassene.


Bilvask, dekkskifte og støvsuging av bil på boområdet

Det er ikke tillat med dekkskift, bilvask og støvsuging av bilen etc. inne på boområdet. Bruk gjerne snuplassen ved parkeringshuset eller de gode fasilitetene som flere bensinstasjoner har i området rundt oss.


Parkeringshuset – fordeling av plasser

Borettslaget har 430 leiligheter. Av disse har 412 leiligheter plass i parkeringshuset. I alt 15 leiligheter har ikke plass i parkeringshuset. Disse leilighetene har fortrinn til å leie plass på borettslagets utendørs utleieparkering. Borettslaget disponerer to plasser som benyttes til traktor og annen redskap. Det er ikke tillatt å selge eller bytte plass internt i parkeringshuset. Parkeringsplassen kan leies ut. Dette må organiseres av den enkelte eier.


Portåpner

Parkeringshusets innkjøringsporter åpnes med nøkkel eller portåpner. Ekstra nøkkel og portåpner kan kjøpes av borettslaget.


Automatisk lukking av port

Det gjøres oppmerksom på at porten kun står åpen i en begrenset periode. Det betyr at bilen må kjøres inn og bryte en sensor. Hvis bilen stanser med fronten eller hekken innenfor porten – men utenfor sensoren – vil porten kunne treffe bilen når den går igjen. Porten åpner seg igjen hvis den treffer bilen, men skade på bilen kan ikke utelukkes.


Brannslukningsapparat

I hver etasje i parkeringshuset er det satt opp tre brannslukningsapparater. Gjør deg kjent med hvor disse står. I nederste parkeringsplan er det innredet forskriftsmessig tilfluktsrom med installasjoner og utstyr i følge forskrifter for private tilfluktsrom.

Oversikt over plasser i parkeringshuset finner du her.