Info om styret

Styrets sammensetning

Styret består av leder, inntil 2-4 styremedlemmer og minimum 2 varamedlemmer. Leder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer velges for ett år. Valget gjennomføres på den årlige generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. For en oversikt over hvem som sitter i styret se Person og utvalg.

Hvordan få kontakt med styret?

Kontor

Landingsveien 78, inngang på kortsiden av blokken

Postadresse:

Orebakken borettslag, Landingsveien 78, 0767 Oslo

E-post:

styret@orebakken.no

Internett

www.orebakken.no

Henvendelser til styret skal i hovedsak skje skriftlig i form av e-post eller brev. Postkassen utenfor inngangen til styrekontoret kan benyttes. Vennligst oppgi telefonnummer på dagtid og kveldstid ved skriftlige henvendelser til styret. Anonyme henvendelser behandles ikke. Styret har taushetsplikt. Enklere saker som ikke krever full styrebehandling kan tas per telefon eller ved fremmøte i styrets kontortid.

Kontor og styrerom i sokkelen i Landingsveien 78

Retningslinjer for styrearbeidet

Styret har vedtatt standard retningslinjer for det løpende styrearbeidet, sist revidert i 2018. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte og være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering samt attestasjon og anvisning av utbetalinger.

Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret.

Styrets oppgaver

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinger. Styret kan treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen. Styret informerer beboerne gjennom informasjonsbrev i den enkeltes postkasse, oppslag i oppgangen og Internett.

Styrets viktigste oppgaver er:

  • Ivareta borettslagets økonomi og vedta budsjett, herunder foreta nødvendig regulering av husleie.

  • Anvise fakturaer til utbetaling.

  • Foreta beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak.

  • Godkjenne nye andelseiere og behandle søknader om overlating av bruk (dvs. fremleie). Søknadsskjema for fremleie fås ved henvendelse til OBOS.

  • Håndheve borettslagets husorden, herunder behandle klagesaker og foreta beslutninger om advarsler og oppsigelser.

  • Avholde styremøter, hvor løpende og innkomne saker tas opp. Styret skal føre protokoll over sin saksbehandling og beslutninger.

Henvendelser fra beboere om boligen skal som hovedregel rettes direkte til daglig leder eller styret.

Unntak:

  • forsikringssaker vedrørende boligen (ikke innbo), men styret skal informeres

  • husleiespørsmål, purring på husleie, utkastelser m.m.

  • søknad om overlating av bruk (fremleie)

  • salg av boligen

I disse tilfellene skal henvendelsene rettes direkte til OBOS.

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)

Orebakken borettslag er pliktig til å følge forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i borettslaget, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr, lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og arbeidsmiljøloven. For å oppfylle kravet må alle borettslag minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften (ved bygge- og anleggsarbeid), lekeplassutstyr og det elektriske anlegget i fellesområdene samt jevnlige vernerunder.

Fordeling av ansvaret for elektrisk anlegg og utstyr er gitt en slik tolkning: ”Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. Vedrørende anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar disse har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift”.

Orebakken borettslag arbeider kontinuerlig med å tilpasse HMS-håndbok for boligselskap til egne rutiner i borettslaget. Målet er å få oversikt over de sentrale HMS-handlingene som borettslaget omfattes av og igangsette systematiske tiltak som sikrer at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Borettslaget må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at det er etablert et system for internkontroll.

 

Tilbake